Στοιχεία εταιρείας

ΑΜΑΝΙΤΑ Ξενοδοχειακή και Τουριστική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: ΑΜΑΝΙΤΑ Ι.Κ.Ε
‘Εδρα: Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου
Κεφάλαιο: 313.000 ευρώ
Εταίροι: Φιλάρετος Ψημμένος του Νικολάου, Θήρας 26 Κηφισιά 14562
Μαριάννα Ζαχαράτου του Γεωργίου, Θήρας 26, Κηφισιά 14562
Αριθμός ΓΕΜΗ: 122649044000
Διαχειριστής: Φιλάρετος Ψημμένος
Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

AX

ISOLOG_2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΑΜΑΝΙΤΑ_2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΑΜΑΝΙΤΑ_2018